Telefon: +461 631 333

Projekt č. 1:

Projekt č. 2:

Projekt č. 3:

Projekt č. 4:

Projekt (název, registrační číslo): Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.02.XX/00/22_002/0000292

 VÝŠE PODPORY – 436 512,00Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 – Personální podpora

 – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 – Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

 – Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Personální podpora  –  Školní asistent ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD