Telefon: +461 631 333

Projekt č. 1:

Projekt č. 2:

Projekt č. 3:

Projekt č. 4:

Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000292

VÝŠE PODPORY – 436 512,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
– Personální podpora
– Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
– Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
– Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:
Školní asistent ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v ŠD/ŠK
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků /ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

MAP IV